fbpx
 (SR) +381 34 677 75 00       info@bekament.com

Политика на квалитет

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА МЕНАЏМЕНТ

Banja Komerc Bekament DOO има потполно заокружен циклус на производство на материјали за завршни работи во градежништвото, почнувајќи од познатиот Венчачки мермер од сопствениот рудник на Венчац, преку преработка, мелење во гранули и микронизирани полнила, до производство на течни и прашкасти материјали за завршни работи во градежништвото. Нашите производи ги произведуваме со најсовремена опрема и со најквалитетна работна сила и ги вградуваме на објекти чијашто изведба ја водиме.

Тежнееме кон стекнување на нови клиенти и задржување на постоечките, Banja Komerc Bekament DOO својата бизнис политика ја темели на унапредување и постојано подобрување на квалитетот во работењето и заштита на животната средина во која живееме и работиме, како и безбедноста на нашите вработени и посетители. Затоа, во нашето работење, одлучивме да воведеме принципи и правила на кои се темелат стандардите ISO 9001- Систем за менаџмент на квалитет (QMS), ISO 14001- Систем за управување со животната средина (EMS) i OHSAS 18001 – Систем за управување на заштита и безбедност при работа.

Banja Komerc Bekament DOO го гради својот деловен успех, развој и унапредување на задоволството и мотивацијата на корисниците и своите вработени со исполнување на своите стратешки цели, кои се:

 • Максимален квалитет на производите и услугата,
 • Постојано зголемување на задоволството кај корисниците и исполнување на нивните барања и очекувања,
 • Доследна контрола на производството, градењето и управувањето со процесите со кои се обезбедува потполно исполнување на барањата на корисниците, соодветните процеси и елиминирање на безбедносни ризици и животна средина,
 • Непрестано вложување во развојот и унапредување на техничката опрема,
 • Управување со сите идентификувани аспекти на животната средина,
 • Посветеност кон постојано унапредување и превенција на загадувањето,
 • Грижа за здравјето на вработените и безбедносните услови при работа,
 • Превенција од повреди и загрозување на здравјето и постојано подобрување на OHSAS вредностите и OHSAS системот за управување,
 • Почитување на соодветните прописи и други прифатени барања кои се однесуваат на заштитата на животната средина и заштита на здравје и безбедност при работа,
 • Стручно оспособување на вработените и поттикнување на нивната креативност и иницијативи,
 • Постојано зголемување на ефикасноста и ефективноста во сите работни процеси и зголемување на профитабиноста на целиот бизнис,
 • Смалување на трошоците при работа со интенција сите вработени своите обврски да ги завршат на време и квалитетно, првиот и секој нареден пат,
 • Создавање, одржување и унапредување коректен партнерски однос со дистрибутерите и корисниците.

Во исполнувањето на поставените цели, сите вработени даваат личен допринос во воведувањето, доследната примена и постојаниото подобрување на системот за менаџирање на квалитет, во склад со барањата на стандардот ISO 9001:2008, систем за менаџирање на заштита на животна средина, во склад со барањата на стандардот ISO 14001:2004, систем за менаџирање на здравје и безбедност при работа, во склад со барањата на стандардот OHSAS 18001и соодветно на законската регулатива и смерница за градежни производи CPR 305/2011/EU.

Аранѓеловац, 09.06.2016.

Сопственик
Дејан Чоловиќ

ИНФОРМАЦИИ

Со цел да стекнеме нови клиенти и да ги задржиме постоечките, деловната политика на Banja Komerc Bekament DOO се основа на унапредување и постојано подобрување на квалитетот на работа и заштита на животната средина во која живеем и работиме, ние и нашите клиенти.