fbpx
 (SR) +381 34 677 75 00       info@bekament.com

Politika e kualitetit

POLITIKA INTEGRIMIT NE SISTEMIN E MENAXHMENTIT

Banja Commerce Bekament SHA ka një proces të prodhimit të plotësuar dhe integruar plotësisht në prodhimin e materialeve për fazën përfundimtare të ndërtimit, duke filluar nga nxerrja e mermerit të famshme Venčac nga minierat e veta në Vencac, përmes përpunimit, bluarjes në një granulat të mbushur dhe mikronizuar, për prodhimin e materialeve të lëngshme dhe pluhur në fazën përfundimtare të ndërtimit. Prodhimet tona janë prodhuar me pajisjet e teknolosjis së fundit dhe të fuqis punëtore të cilësis më të mirë dhe të vendosura në objektet, ndërtimi i të cilave është kryer.

Në një përpjekje për të fituar konsumatorë të rinj dhe të mbajë politikat ekzistuese të biznesit Banja Komerc Bekament SHA bazohet në promovimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së operacioneve dhe mbrojtjen e mjedisit në të cilin jetojmë dhe punojmë, si dhe sigurinë e punonjësve tanë dhe vizitorët. Për këtë arsye ne kemi vendosur për të futur parimet tona të biznesit dhe politikat themeluese 9001- Management System ISO Cilësisë (SMC), ISO 14001- për menaxhim me rrethinën (EMS) dhe OHSAS 18001 – Sistemi i Menaxhimit në Punë Shëndeti dhe Siguria.

Banja Komerc Bekament DOO ndërton suksesin e biznesit të tij, zhvillimin dhe përmirëson kënaqësinë e përdoruesit dhe motivimin e të gjithë të punësuarit duke përmbushur objektivat të saj strategjike, të cilat janë:

 • Cilësia maksimale e produkteve dhe shërbimeve,
 • Rritja e vazhdueshme në kënaqësinë e konsumatorit duke përmbushur kërkesat dhe pritjet e tyre,
 • Kontroll të rreptë të prodhimit / të ndërtimit dhe menaxhimit të proceseve të cilat sigurojnë përmbushjen e plotë të kërkesave të konsumatorëve dhe të gjitha rregulloret përkatëse duke eliminuar rreziqet për sigurinë dhe mjedisin,
 • investime të vazhdueshme në zhvillimin dhe përmirësimin e pajisjeve teknike,
 •  Menaxhimi në të gjitha aspektet e identifikuara mjedisore,
 • Angazhimi për përmirësimin e vazhdueshëm dhe parandalimin e ndotjes,
 • Punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe kushtet e sigurta të punës,
 • Angazhimi për parandalimin e lëndimit dhe kërcënim për shëndetin publik dhe në mënyrë të vazhdueshme përmirësimin e performancës dhe të sistemit të menaxhimit OHSAS OHSAS,
 • Pajtueshmërinë me rregulloret përkatëse dhe kërkesat e tjera të pranuara kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë,
 • Trajnimi profesional të punonjësve dhe për të rritur kreativitetin dhe iniciativën e tyre,
 •  Gjithnji duke rritur efikasitetin dhe efektivitetin e proceseve të punës dhe për të rritur rentabilitetin e biznesit të përgjithshëm,
 • Ulja e kostove dhe përpjekjet e të gjithë punonjësve që veprojnë dhe që detyrat e tyre të kryhen në kohë dhe të mirë; i pari dhe çdo herë,
 • Krijimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi i partneritetit të drejtë me furnizuesit dhe konsumatorët.

Në përmbushjen e objektivave, të gjithë punonjësit japin kontributin e tyre personal në futjen, zbatimin konsekuent dhe përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e ISO 9001: Sistemi i menaxhimit të mjedisit të vitit 2008, në përputhje me kërkesat e ISO 14001: 2004 Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe të sigurisë, në përputhje me kërkesat e OHSAS 18001 dhe përputhje me legjislacionin dhe rregulloren udhëzimet për produktet e ndërtimit CPR 305/2011 / BE.

Aranđelovac, 09.06.2016.

Drejtor
Dejan Čolović

Informatat

Në një përpjekje për të fituar konsumatorë të rinj dhe të mbajë të politikat ekzistuese të biznesit Banja Komerc Bekament DOO bazohet në promovimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së operacioneve dhe mbrojtjen e mjedisit në të cilin jetojmë dhe punojmë, ne dhe klientët tanë.