ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Баня Комерц Бекамент ДОО има цялостен производствен цикъл за производство на материали за довършителните работи в строителството, като се започне от добива на известния мрамор от собствената й кариера във Венчац, през обработката чрез смилане в гранулати и микронизирани пълнители и се стигне до производството на течни и прахообразни материали за довършителните работи в строителството. Ние произвеждаме продуктите ни с помощта на най-модерното оборудване и висококачествената работна ръка и ги вграждаме в обектите, чието изграждане ръководим.

В стремежа си да придобие нови клиенти и да задържи съществуващите, Баня Комерц Бекамент ДОО базира бизнес политиката си върху усъвършенстването и непрекъснатото подобряване на качеството на бизнеса и опазването на околната среда, в която живеем и работим, както и върху безопасността на нашите потребители, служители и посетители. Поради тази причина решихме да въведем в нашия бизнес принципите и правилата, залегнали в стандартите на ISO 9001 – Система за управление на качеството (QMS), ISO 14001 – Система за управление на околната среда (EMS) и OHSAS 18001 – Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Баня Комерц Бекамент ДОО изгражда своя успех в бизнеса и развитието си, и повишава удовлетвореността и мотивацията на потребителите, служителите и другите заинтересовани страни, като изпълнява стратегическите си цели, които са:

 • Максимално качество на продуктите и услугите,
 • Постоянно увеличаване на удоволствието на клиентите чрез удовлетворяване на техните изисквания и очаквания,
 • Последователен контрол на производството / строителството и управление на процесите, за да се гарантира пълно съответствие с изискванията на потребителя и всички действащи разпоредби и да се елиминират рисковете за безопасността и околната среда,
 • Непрекъснати инвестиции в развитието и усъвършенстването на техническото оборудване,
 • Управление на всички идентифицирани аспекти на околната среда,
 • Ангажимент за непрекъснато подобряване на околната среда и предотвратяване на замърсяването,
 • Грижа за здравето на служителите и безопасни условия на труд,
 • Ангажимент за предотвратяване на наранявания и застрашаване на здравето и за непрекъснато подобряване на OHSAS ефектите и OHSAS системите за управление,
 • Спазване на съответните разпоредби и други приети изисквания, свързани с опазването на околната среда и опазването на здравето и безопасността на работното място,
 • Професионално обучение на служителите и повишаване на тяхната креативност и инициативност,
 • Постоянно увеличаване на ефикасността и ефективността на всички работни процеси и повишаване на рентабилността на целостния бизнес,
 • Намаляване на оперативните разходи като всички служители полагат усилия да изпълняват задълженията си навреме и добре; първия и всеки следващ път,
 • Идентифициране на рисковете, които застрашават изпълнението на задачите и управление на идентифицираните рискове, свързани с постигането на целите, служителите, наличните финансови ресурси и способността за производство и предоставяне на услуги, като по този начин се осигурява необходимата сигурност, за да се избегнат заплахите и да не бъдат пропуснати възможностите,
 • Създаване, поддържане и подобряване на коректните партньорства с доставчиците и клиентите.

За постигането на поставените цели всички служители дават своя личен принос, като въвеждат, последователно прилагат и постоянно усъвършенстват системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001, системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001, система за управление на безопасността и здравето при работа в съответствие с изискванията на OHSAS 18001, както и в съответствие със законите и разпоредбите на CPR 305/2011 / Регламент на ЕС за строителните продукти.

Аранджеловац, 19.11.2017 г.

Директор
Деян Чолович