Zpracování dat

Zpracování dat

UPOZORNĚNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MANIPULOVATELEM

Toto oznámení se týká zpracování osobních údajů provozovatelem "Banja Komerc Bekament" DOO Banja

"Banja Komerc Bekament" DOO Banja zpracovává osobní údaje pouze těch držitelů údajů, s nimiž přichází do styku za účelem výkonu svého podnikání, a to buď shromažďováním údajů přímo od těchto osob, nebo prostřednictvím jejich zaměstnavatelů, spoludodavatelů, obchodních partnerů nebo, případně třetích stran.

Osobní údaje zpracovává „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja vždy v souladu se zásadou omezení doby uchovávání, a to v minimálním časovém období, ve kterém je pro naplnění konkrétního účelu společnosti důležité, aby osoby, kterých se údaje týkají, mohly být identifikovány.

Pravidla pro zpracování osobních údajů společností „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja zahrnují mimo jiné následující hlavní kategorie držitelů osobních údajů a typy osobních údajů:

1. Zaměstnanci a osoby zaměstnané mimo pracovní poměr, bývalí zaměstnanci a důchodci

„Banja Komerc Bekament“ DOO Banja zpracovává osobní údaje zaměstnanců i zaměstnaných osob mimo pracovní poměr, jakož i osobní údaje bývalých zaměstnanců a důchodců a jejich rodinných příslušníků, a to především za účelem provedení a dodržování příslušných předpisů upravujících nakládání s tímto typem údajů, mimo jiné včetně předpisů v oblasti práce a evidence v oblasti práce, důchodu, invalidity, zdravotního a sociálního pojištění, daňové a účetní předpisy, předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako příslušné sektorové předpisy, které upravují zpracování dat ve farmaceutickém průmyslu a další sektorové předpisy.

Údaje zaměstnanců a dalších osob pracujících jsou rovněž jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění příslušné smlouvy s těmito osobami. Údaje této kategorie osob jsou rovněž zpracovávány na základě jejich souhlasu vždy, když je to nezbytné pro získání takového souhlasu podle příslušných předpisů, tedy na základě oprávněného zájmu, kdy takový oprávněný zájem existuje.

2. Osoby, které žádají o zaměstnání, t.j. o zaměstnání mimo pracovní poměr

Údaje osob, které žádají o zaměstnání, tedy o angažmá mimo zaměstnání nebo odbornou praxi, jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby proces náboru a výběru kandidátů proběhl efektivně, při respektování zájmů „Banja Komerc“ Bekament" DOO  Banja a slobod , práv a zájmů kandidátů. Uchazeči, kteří neprošli výběrovým řízením a jejichž údaje byly za tímto účelem shromážděny, mají všechna práva, která jim vyplývají z příslušných předpisů.

3. Osoby, které prodávají nebo kupují nemovitosti, jejichž prodávající (kupující) je "Banja Komerc Bekament" DOO Banja

Údaje osob, které kupují (prodávají) nemovitosti, jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby proces koupě a uzavírání kupních smluv mohl být proveden zákonným způsobem, při respektování zájmů „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja a svobod, práv a zájmů kandidátů.

4. Osoby vstupující do obchodního okruhu "Banja Komerc Bekament" DOO Banja

„Banja Komerc Bekament“ DOO Banja má oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje všech osob, které vstoupí do obchodního areálu a provozoven „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja, bez ohledu na to, kde se nacházejí, a vést záznamy o těchto návštěvách v souladu se všemi platnými předpisy, včetně, ale nejen, předpisů upravujících osobní bezpečnost a video dohled.

5. Odborná veřejnost

„Banja Komerc Bekament“ DOO Banja pro zpracování osobních údajů osob, které tvoří odbornou veřejnost, zajišťuje jejich souhlas, za účelem zpracování osobních údajů v rámci interních sbírek, které jsou vedeny za účelem spolupráce s těmito osobami a vzájemné omunikace. Souhlas těchto osob se nevyžaduje, pokud je zpracování jejich osobních údajů nezbytné pro plnění smluv uzavřených těmito osobami, jakož i za účelem dodržení některých zákonných povinností, které se vztahují na „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja, tzn. pokud jsou osobní údaje „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja osob z této kategorie v určitých situacích zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

6. Osoby hlásící stížnosti na výrobek

Osobní údaje osob nahlašujících reklamaci produktů jsou zpracovávány výhradně v souladu s pozitivními předpisy, které se na ně vztahují, včetně uzavírání smluv s příslušnými partnery.

7. Obchodní partneři a fyzické osoby najaté obchodními partnery - právnickými osobami

Za účelem organizování obchodu shromažďuje "Banja Komerc Bekament" DOO Banja osobní údaje jednotlivců, kteří jednají samostatně, dále fyzických osob, které jsou zaměstnány obchodními partnery (právnické osoby) a potenciálních obchodních partnerů, tedy jednotlivců, kteří jsou jimi zaměstnáni na jiném základě. Předmětné zpracování je prováděno za účelem uzavírání těchto smluv, jakož i za účelem jejich plnění a plnění všech právních povinností, které „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja v této souvislosti má. Pokud smluvní stranou není fyzická osoba, ale právnická osoba, která si ji najala, bude mít „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy.

Pokud některé osobní údaje nejsou nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy s konkrétní fyzickou osobou, která je držitelem údajů, lze tyto osobní údaje zpracovávat i v případě, že „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja má oprávněný zájem na provedení konkrétního zpracování, protože jinak by bylo plnění smlouvy obtížné a předmětné zpracování neohrožuje práva ani zájmy osob, kterých se údaje týkají.

Osobní údaje obchodních společníků a fyzických osob najatých obchodními společníky lze zpracovávat také v případě, že tyto osoby udělily platný souhlas pro účel, který nesouvisí s plněním smlouvy, a v souladu s příslušnými předpisy.

8. Fyzické osoby, se kterými jsou udržovány obvyklé a přiměřené obchodní a partnerské vztahy

„Banja Komerc Bekament“ DOO Banja zpracovává údaje fyzických osob, se kterými jsou udržovány obvyklé a přiměřené obchodní a partnerské vztahy, a to jak s fyzickými osobami, tak s osobami, které jednají nebo zastupují jiné právnické osoby, instituce nebo úřady, avšak pouze v nezbytném rozsahu a k tomuto účelu vhodné (zasílání pozvánek na oslavy a akce, zasílání vhodných a obvyklých dárků, zasílání propagačních materiálů) a při dodržení všech zásad zpracování údajů, příslušných předpisů a vnitřních pravidel.

9. Fyzické osoby, které jsou příjemci darů a sponzorských darů, v anketách a hrách o ceny

„Banja Komerc Bekament“ DOO Banja zpracovává údaje fyzických osob pro účely využití darů a sponzorství, jakož i účasti v určitých hrách o ceny, průzkumech nebo dotaznících organizovaných „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja buď na základě oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu těchto osob, v závislosti na tom, jaké kategorie osob se konkrétního průzkumu účastní, o jaký druh průzkumu se jedná, jaký typ osobních údajů je zpracováván a podobně.

10. Fotografování fyzických osob na akcích pořádaných "Banja Komerc Bekament" DOO Banja

Na akcích, které pořádá „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja může fotit fyzické osoby – účastníky akcí, a to jak z kategorie zaměstnanců a jiných osob zde pracujících, tak i třetích osob, které jsou na tyto akce zvány. Bude se mít za to, že zpracování osobních údajů tímto způsobem je prováděno na základě oprávněného zájmu firem informovat své zaměstnance, jiné zaměstnané osoby, obchodní partnery a širokou veřejnost, pokud bude takové zpracování v souladu se zavedenými a obvyklými zvyklostmi v oblasti podnikání "Banja Komerc Bekament" DOO Banja, přičemž osoby, kterých se údaje týkají, budou mít veškerá práva dle příslušných předpisů.

Práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány

Fyzické osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, mohou u „Banja Komerc Bekament“ DOO Banja uplatnit následující práva

  • Právo na informace
  • Právo přístupu / kopírování
  • Právo na opravu
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo vznést námitku
  • Právo na výmaz / „právo být zapomenut“
  • Právo na odvolání

Za účelem realizace jednoho z výše uvedených práv, tedy fyzická osoba, se na nás může kdykoliv obrátit.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, to znamená, že fyzická osoba má právo kdykoli vznést námitku nebo svůj souhlas odvolat, který bude platný i v budoucnu. Zákonnost zpracování na základě souhlasu do odvolání souhlasu zůstává nezměněna. Udělený souhlas lze samozřejmě kdykoliv odvolat na níže uvedené adrese a bude platný i v budoucnu:

"Banja Komerc Bekament" DOO Banja
Kralja Petra Prvog 132 Banja Aranđelovac
34304 Banja
tel: +381 34 6777 500
Faks: +381 34 6777 505
E-mail: info@bekament.com

Fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má dále právo vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu údajů. Kontaktní údaje příslušného orgánu naleznete na stránce https://www.poverenik.rs/sr/.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto Oznámení o zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese info@bekament.com

Používáme obsahové a reklamní cookies, poskytujeme funkce sociálních médií a analyzujeme návštěvnost (nezbytné, nastavení, statistiky, marketing)
We use cookies to personalise content and ads.