BK-METALPRIME NITRO

Основен премаз за метал

BK-METALPRIME NITRO

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Aнтикорозивна боја која се користи за заштита на металите како основна боја за BK-NitroEmajl во ентериер и екстериер.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Пред да се употреби потребно е добро да се измучка, потоа cе разредува со BK-Nitro Extra разредувач ако е потребно. Се нанесува со четка или со шприцање. Време на чекање помеѓу два слоја е 6h.

ПОТРОШУВАЧКA

Околу 100-125 ml/m2 за еднослоен нанос..

ПАКУВАЊE

750 ml