BK-PoliCid

Конечно разблажената дисперзивна боја треба да се намали за количината BK-Poli Cid кој е умешан во бојата

BK-PoliCid

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

НАПОМЕНА

Конечно разблажената дисперзивна боја треба да се намали за количината BK-Poli Cid кој е умешан во бојата.

ПОТРОШУВАЧКА

60 ml BK-Poli Cid на 1 kg внатрешна дисперзивна боја (BK-Pol, BK-Pol Gold и BK-Pol Crystal).

ОДЛАГАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ И АМБАЛАЖАТА

Во согласност со локалните / регионални / европски / национални прописи.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

До 12 месеци во оригинална запакувана амбалажа. Складирање на температура од +5°C до +25°C, заштитена од сончева светлина и смрзнување. Датум на производство и број на шаржа се втиснати на амбалажата.

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА

За време на радота да се осигура добро проветрување ако се користи во затворени простории. Во случај на излевање, да се спречи ширење. Да се прикирие со абсорбент, да се меша интензивно и да се собере механички.

ПРЕПОРАЧАНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ

Вода, по потреба со додаток на средство за чистење.

ПРЕПОРАЧАНО СРЕДСТВО ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Производот е негорив и не влијае на избор на средство за гасење пожар.

ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА

Заштитни наочари, одело со долги ракави и ногавици, заштитни ракавици и заштитна маска (само во случај на стварање аеросол).

КОРИСНИЦИ

Производ наменет за општа употреба, како и професионални корисници.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ЗА ОКОЛИНА

Доколку дојде до излевање во околна на вода или каналиѕација, одма да се известат

надлежните органи.

НАПОМЕНА

Пред употреба производот не би требало да се разблажува или меша со други хемикалии, да би се спречил несакано влијание на активната состојка.