BK-SANICID

Концентрирано течно биоцидно средство за саштита и додатен третман за зидни површини обработени со фасадни материјали

BK-SANICID

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

НАМЕНА

Концентрирано течно биоцидно средство за саштита и додатен третман за зидни површини обработени со фасадни материјали, дисперзивни бои, камен, цигла, бетон, освен за дрво од штетно делување на микроорганизми.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Да се направи работен раствор. Работниот раствор се прави така што боцата со биоцидниот производ прво се промучкува а потоа BK Sani CID се разредува со вода во однос 1:5 (еден дел BK-Sani Cid на 5 делови вода. Површините се премачкуваат со работниот раствор така да растворот пени. Сувата премачкана површина не е штетна за човекот. За сушење на површината во зависност од условите треба 2-4 саати. После 24 сата премачканата фасадна површина да се измие со млаз вода, односно внатрешните површини да се измијат со мокра крпа. По потреба производот може да се нанесува повеће пати поновувајћи го во време траење од 24 ч. Се нанесува со четка, ваљак или сунгер до потполно наквасување на површината и пенење на средството.

ПОТРОШУВАЊКА

450 ml припремен работен раствор 1:5 (припремен према упатството за употреба) по m2 површина. Една боца од производот е цоволна за околу 7 m2.

НАПОМЕНА

Произбодот не е наменет за додавање во други премази.

ОДЛАГАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ И АМБАЛАЖАТА

Во согласност со локалните / регионални / европски / национални прописи.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

До 12 месеци во оригинално запакуваната амбалажа. Да се складира на температура +5°C do +25°C, заштитено од сончева светлина и смрзнување. Датум на произведување и број на шаржа се втиснати на амбалажата.