Обработка на податоци

Обработка на податоци

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ОПЕРАТОРОТ

Ова известување се однесува на обработка на лични податоци од операторот „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања обработува лични податоци само за оние носители на податоци со кои доаѓа во контакт со цел да ги извршува своите деловни активности, или со собирање податоци директно од овие лица, или преку нивните работодавци, договарачи, деловни партнери или, каде што е применливо, трети лица.

Личните податоци секогаш ги обработува „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања во согласност со принципот на ограничување на периодот на задржување, во минималниот временски период во кој треба да се исполни специфичната намена на компанијата, важно е лицата на кои се однесуваат податоците може да бидат идентификувани.

Правилата за обработка на лични податоци од страна на „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања ги вклучуваат, но не се ограничени на, следниве главни категории носители на лични податоци и видовите лични податоци:

1. Вработени и лица ангажирани вон работен однос, поранешни вработени и пензионери

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања обработува лични податоци на вработени и лица ангажирани вон работен однос, како и лични податоци на поранешни вработени и пензионери и членови на нивните семејства, пред се со цел да се применат и усогласат со важечките прописи со кои се регулира постапувањето со овој вид на податоци, вклучително, но не ограничувајќи се на регулативите за трудот и евиденцијата во областа на работата, пензиското, инвалидското, здравственото и социјалното осигурување, даночните и сметководствените прописи, прописите за безбедност при работа и здравствените прописи, како и релевантните секторски регулативи со кои се регулира обработката на податоците во фармацевтската индустрија и други секторски прописи.

Податоците за вработените и другите деловно ангажирани лица исто така се обработуваат до потребниот степен за склучување и извршување на соодветен договор со овие лица. Податоците за оваа категорија лица исто така се обработуваат врз основа на нивна согласност секогаш кога е потребно таквата согласност да се добие согласно важечките прописи, односно врз основа на легитимен интерес, кога таков легитимен интерес постои.

2. Лица кои се пријавуваат за вработување, односно ангажирање во работен однос

Податоците за лицата кои аплицираат за вработување, односно ангажман вон работен однос или професионална пракса, се обработуваат само до оној степен што е неопходен за процесот на регрутирањето и селекцијата на кандидатите да се спроведе на ефикасен начин, земајќи ги предвид интересите на „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања и слободата, правата и интересите на кандидатот. На кандидатите кои не го поминале процесот на селекција и чии податоци се собрани за оваа намена, им се овозможени сите права што ги имаат според важечките прописи.

3. Лица кои продаваат односно купуваат недвижен имот чиј продавач (купувач) е „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања

Податоците за лицата кои купуваат (продаваат) недвижен имот се обработуваат само до оној степен што е неопходен за процесот на купувањето и солемнизацијата на договорите за продажба да се изврши на законски начин, почитувајќи ги интересите на „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања и слободата, правата и интересите на кандидатите.

4. Лица кои влегуваат во деловниот круг на „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања има легитимен интерес да обработува лични податоци на сите лица кои влегуваат во деловниот круг и деловните простории на „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања, без оглед на нивната локација, и да води евиденција за овие посети во согласност со сите применливи регулативи, но не ограничувајќи се на регулативите што го регулираат личното обезбедување и видео надзорот.

5. Стручна јавност

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања за обработка на личните податоци на лица кои ја сочинуваат стручната јавност обезбедува нивна согласност, со цел обработката на лични податоци во рамките на внатрешните збирки што се чуваат за соработка со овие лица и комуникација. Не е потребна согласност од овие лица доколку обработката на нивните лични податоци е неопходна за извршување на договори склучени со овие лица, како и за усогласување со одредени законски обврски што се применуваат на „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања или доколку „Бања Комерц Бекамент„ Д.О.О. Бања личните податоци на лица од оваа категорија во одредени ситуации ги обработува врз основа на легитимен интерес.

6 Лица кои пријавуваат рекламација на производ

Личните податоци на лицата кои пријавуваат рекламации на производи се обработуваат исклучиво во согласност со позитивните регулативи што важат, што вклучува извршување на договорот со соодветни партнери.

7. Деловни соработници и физички лица ангажирани од страна на деловните соработници – правни лица

Со цел организирање на деловните активности, „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања собира лични податоци и на физички лица кои дејствуваат независно, и на физички лица кои се вработени кај деловните партнери (правни лица) и потенцијалните деловни партнери или лица кои се ангажирани кај нив по друга основа. Обработката на предметот се врши и заради склучување на овие договори, и заради нивно извршување и исполнување на сите законски обврски што ги има „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања во врска со тоа. Доколку договорната страна не е физичко лице, туку правно лице кое го ангажирало, „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања ќе има легитимен интерес за обработка на лични податоци до степен неопходен за извршување на договорот.

Доколку одредени лични податоци не се неопходни за склучување и извршување на договор со одредено физичко лице кое е носител на податоците, таквите лични податоци може да се обработуваат доколку „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања има легитимен интерес да изврши специфична обработка, бидејќи во спротивно извршувањето на договорот би било тешко, а предметната обработка не ги загрозува правата или интересите на лицата на кои се однесуваат податоците.

Личните податоци на деловните соработници и физичките лица ангажирани од деловните соработници, исто така, можат да се обработуваат доколку тие лица дале валидна согласност за цел што не е поврзана со извршувањето на договорот, а е во согласност со важечките прописи.

8. Физички лица со кои се одржуваат нормални и соодветни деловни и партнерски односи

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања обработува податоци за физички лица со кои се одржуваат нормални и соодветни деловни и партнерски односи, како со физички лица, така и со лица кои се ангажирани или претставуваат други правни лица, институции или органи, но само до оној степен колку што е потребно и соодветно за оваа намена (испраќање покани за прослави и настани, испраќање соодветни и вообичаени подароци, испраќање промотивен материјал) и во согласност со сите принципи за обработка на податоците, важечките прописи и внатрешните правила.

9. Физички лица кои се корисници на донации и спонзорства, во анкети и наградни игри

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања обработува податоци за физички лица заради користење донации и спонзорства, како и учество во одредени наградни игри, анкети или прашалници организирани од „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања или врз основа на легитимен интерес или врз основа на согласноста на овие лица, во зависност од тоа кои категории лица учествуваат во конкретно испитување, за каков вид на испитување станува збор, каков вид лични податоци се обработува и слично.

10. Фотографирање на физички лица на настаните организира од „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања

На настаните организирани од „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања може да се прават фотографии на кои се наоѓаат физички лица – учесници на настанот, и од категоријата вработени и други деловно ангажирани лица, како и трети лица кои се поканети на овие настани. Ќе се смета дека обработката на личните податоци на овој начин се заснова на легитимен интерес на компаниите да известуваат за своите вработени, други деловно ангажирани лица, деловни партнери и пошироката јавност, се додека таквата обработка е во согласност со утврдената и вообичаената пракса во областа на делување на „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања, при што лицата на кои се однесуваат на податоците ќе ги имаат сите права предвидени во согласност со важечките прописи.

Правата на лицата чии податоци се обработуваат

Физички лица чии податоци се обработуваат, во согласност со важечките прописи за заштита на личните податоци, можат да ги користат следниве права со „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања

  • Право на информираност
  • Право на пристап/копија
  • Право на исправка
  • Право на ограничување на обработката
  • Право на приговор
  • Право на бришење / „право на заборавање”
  • Право на жалба

Со цел да се реализира едно од горенаведените права, односно физичко лице може да не контактира во секое време.

Доколку обработката на лични податоци се заснова на согласност, односно физичкото лице има право да се спротивстави или да ја повлече својата согласност во кое било време, што ќе важи и во иднина. Законитоста на обработката врз основа на согласност до повлекувањето на согласноста останува непроменета. Дадената согласност, се разбира, може да се откаже на следната адреса во кое било време и ќе важи и во иднина:

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бањa
Нема улица б.б. Kраља Петра Првог 132 Бања Аранђеловац
34304 Бања
тел: +381 34 6777 500
факс: +381 34 6777 505
E-пошта: info@bekament.com

Покрај ова, физичкото лице чии податоци се обработуваат има право на приговор до надзорниот орган за заштитата на податоците во врска со обработката на неговите/нејзините лични податоци. Деталите за контакт на надлежниот орган може да се најдат на веб-страницата ПОВЕРЕНИК.

Контакт

Доколку имате прашања или коментари во врска со ова Известување за обработка на личните податоци можете да нe контактирате на info@bekament.com

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.