Општи услови

Општи услови

Сите посетители на веб-страницата www.bekament.com се согласуваат на следниве услови за користење:

Интернет презентацијата www.bekament.com, сите нејзини страници и сите прикажани информации имаат исклучиво информативна и едукативна цел. Описите на одделни производи на www.bekament.com содржат само основни информации од текстот на упатството што е составен дел од материјалот за пакување. Наведените информации не можат да ги заменат информациите содржани во декларацијата за производот и „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања не може на кој било начин да биде одговорно за употребата на производот спротивно на истото.

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања не може да гарантира ажурирање на податоците содржани на страницата, во секој момент на пристап на страницата. Корисниците користат информации од www.bekament.com на сопствен ризик. „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања не презема никаква одговорност во врска со кои било хардверски, софтверски или какви било други оштетувања што може да настанат на компјутерската опрема на корисникот за време на употребата на www.bekament.com.

Сите информации, графички прикази, визуелни и дизајнерски решенија, фотографии, датотеки, прилози и имиња на производи на www.bekament.com се заштитени како авторски права или како предмети на права на индустриска сопственост. „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања ќе го третира секое нивно незаконско користење без претходна соодветна согласност како кршење на нејзините права и ќе ги преземе сите законски достапни мерки за санкционирање на лица кои извршиле такво прекршување.

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања го задржува правото да менува или отстранува какви било информации или содржини прикажани на www.bekament.com, во кое било време, по свој избор и без претходно известување;

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања го задржува правото на www.bekament.com да поставува линкови до други веб страници за кои смета дека се соодветни, но не е и не може да биде одговорен за содржината на тие страници, освен доколку не станува збор за веб страници на кои „Бања Комерц“ Бекамент“ Д.О.О. Бања е носител на правото за користење на веб страницата и активно го користи тоа право;

Информациите содржани на www.bekament.com можат да се користат за наставни, научни и некомерцијални цели, но со обврска да се наведе потеклото на информациите и „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања како единствен сопственик. Во случај тоа да не се случи, Бања Комерц Бекамент Д.О.О. Бања го задржува правото да ги преземе сите правни и фактички активности за да се спречи понатамошна дистрибуција на оваа информација и да се побара евентуална штета предизвикана од нивната незаконска употреба;

Секоја информација испратена од посетителите на страницата до „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања преку Интернет или е-пошта нема да се смета за доверлива информација, дури и доколку испраќачот експлицитно наведе дека информацијата е доверлива, а Бања Комерц Бекамент Д.О.О. Бања го задржува правото информацијата дополнително да ја дистрибуири, користени или вклучени во содржината на својата страница, како и целосно истата да ја игнорира. Бања Комерц Бекамент во ниту една ситуација нема да побара од посетителите на страницата да му дадат доверливи информации на кој било начин, ниту пак ќе преземе каква било одговорност за последиците што може да се појават поради фактот што посетителите на веб страницата доброволно и самоиницијативно испратиле одредени информации. Од горенаведените ограничувања се исклучуваат информации што имаат карактер на лични податоци, како и информации што имаат алармен карактер, со кои „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања ќе постапува во согласност со прописите што ги регулираат овие области;

„Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања ја почитува приватноста на посетителите на www.bekament.com и ќе ги користи информациите добиени преку употреба на www.bekament.com исклучиво во согласност со важечкиот закон. Посетителите се согласни дека „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања собира и користи технички податоци за посетите и употребата на веб страницата www.bekament.com и ги користи истите за внатрешна статистика и анализа во врска со веб-страницата на компанијата. „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања нема да обезбеди информации за посетителите на трети лица без директно одобрение од посетителот или врз основа на законски пропишани обврски. Покрај тоа, „Бања Комерц Бекамент“ Д.О.О. Бања се обидува да ги заштити информациите за посетителот на начин што спречува пристап до трети лица, но нема да биде одговорен за информациите добиени од трети лица на незаконски начин;

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.