BK-Signal Color razređivač

Za razređivanje proizvoda BK-Signal Color

BK-Signal Color razređivač

Primena

BK-Signal Color razređivač je namenjen za razređivanje proizvoda BK-Signal Color. Koristi se i za pranje alata nakon upotrebe.
Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje

36 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži.
Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25 °C udaljeno od izvora toplote i direktnog uticaja sunčeve svetlosti. Držati dalje od otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje pare, spreja. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, zaštitnu odeću). U slučaju neadekvatne ventilacije nositi opremu za zaštitu respiratornih organa. Ako dospe u oči, pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju, potražiti bezbednosni list proizvoda.

Pakovanje

 20 l