BEKAMENT MIX СИСTEM

Со помош на Bekament MIX системот брзо и едноставно можете да тонирате производи со голем број на различни нијанси.

Toнирањето е возможно по нашите тон карти, како и по која било друга тон карта.

mix centri
mixer

ПРОИЗВОДИ
ЗА ТОНИРАЊЕ

Во рамките на Bekament MIX системот можат да се тонираат следните производи: