обработка на данни

обработка на данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

Настоящото съобщение се отнася до обработката на лични данни от „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня като администратор на сайта.

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня обработва личните данни само на тези субекти на данни, с които влиза в контакт, когато извършва дейността си, събрани директно от тези лица или чрез техните работодатели, контрагенти, бизнес партньори или, когато е приложимо, от трети лица.

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня обработва личните данни винаги в съответствие с принципа за ограничаване на периода на съхранение, в минималния период от време, в който изпълнението на конкретна цел на компанията изисква субектите на данни да могат да бъдат идентифицирани.

Правилата на „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня относно обработката на лични данни включват, но не се ограничават до следните основни категории субекти на лични данни и видове лични данни:

1. Служители и лица, работещи без трудово правоотношение, бивши служители и пенсионери

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня обработва личните данни на служителите и лицата, работещи без трудово правоотношение, както и личните данни на бивши служители и пенсионери и членове на техните семейства, предимно с цел прилагане и спазване на приложимите закони, уреждащи обработката на този тип данни, включително, но не само разпоредбите в областта на трудовото право, пенсионното осигуряване, осигуряването за инвалидност, здравното и социалното осигуряване, данъчните и счетоводните разпоредби, разпоредбите в областта на безопасността и здравето при работа, както и съответните секторни нормативни актове, регулиращи обработката на данни във фармацевтичната индустрия и други секторни нормативни актове.

Данните на служителите и останалите наети лица се обработват до степента, необходима за сключване и изпълнение на съответните договори с тези лица. Данните на лицата от тази категория се обработват въз основа на тяхното съгласие, когато осигуряването на такова съгласие се изисква в съответствие с приложимите закони, както и въз основа на легитимен интерес, когато такъв интерес съществува.

2. Лица, които кандидатстват за работа със или без трудово правоотношение

Данните на лицата, които кандидатстват за работа със или без трудово правоотношение или професионална практика се обработват само до степента, необходима за ефективното провеждане на процеса на набиране и подбор на кандидати, като се зачитат интересите на „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня и свободата, правата и интересите на кандидатите. Кандидатите, които не са преминали процеса на подбор и чиито данни са събрани за тази цел, могат да се възползват от всички права, които имат въз основа на приложимите закони.

3. Лица, които продават или купуват недвижими имоти, чийто купувач или продавач е „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня

Данните за лицата, които купуват (продават) недвижими имоти, се обработват само до степента, необходима за законно извършване на процеса на покупка (продажба) и солемизация на договорите за покупко-продажба, като се зачитат интересите на „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня и свободата, правата и интересите на продавачите (купувачите).

4. Лица, влизащи в двора и помещенията на „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня има легитимен интерес да обработва лични данни на всички лица, влизащи в двора и помещенията на „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня, независимо от местоположението им, и да води регистър на тези посещения в съответствие с всички приложими закони, включително, но не само закони, уреждащи личната охрана и видеонаблюдението.

5. Професионална общност

Когато е необходимо да обработва лични данни на лица от професионалната общност, „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня осигурява тяхното съгласие. Обработката на техните лични данни се извършва в рамките на изготвянето на вътрешни сборници, които се съхраняват за сътрудничество и комуникация с тези лица. Съгласието на тези лица не се изисква, когато обработването на личните им данни е необходимо за изпълнението на договори, сключени с тези лица, както и за спазването на законови задължения, приложими за „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня, или когато „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня обработва лични данни на лица от тази категория въз основа на легитимен интерес в определена ситуация.

6. Лица, подаващи рекламации за продукти

Личните данни на лицата, които подават рекламации за продукти, се обработват изключително в съответствие с приложимите положителни разпоредби. Това включва изпълнението на договори с подходящи партньори.

7. Бизнес сътрудници и физически лица, наети от бизнес парньори – юридически лица

В рамките на организирането на дейността си „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня събира лични данни както на физически лица, които действат самостоятелно, така и на физически лица, които са наети от бизнес партньори (юридически лица) и потенциални бизнес партньори, или на лица, ангажирани от тях на друга основа. Въпросната обработка се извършва както за сключване на договори, така и за тяхното изпълнение и изпълнението на всички законови задължения, които „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня има в това отношение. Ако страната по договора не е физическо лице, а юридическо лице, което го е наело, „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня има легитимен интерес да обработва личните му данни до степента, необходима за изпълнението на договора.

Ако някои лични данни не са необходими за сключването и изпълнението на договор с физическо лице, което е субект на данните, такива лични данни могат да бъдат обработвани, ако „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня има легитимен интерес да извърши необходимата обработка, защото в противен случай изпълнението на договора би било затруднено, и ако въпросната обработка не застрашава правата или интересите на субекта на данните.

Лични данни на бизнес сътрудници и физически лица, наети от бизнес сътрудници, също могат да бъдат обработвани, ако тези лица са дали валидно съгласие за цел, свързана с изпълнението на договор, и в съответствие с приложимите разпоредби.

8. Лица, с които се поддържат делови и партньорски отношения

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня обработва данни на физически лица, с които поддържа делови и партньорски отношения, както и с лица, които са наети или представляват други юридически лица, институции или органи на властта, но само до степента, необходима и подходяща за конкретната цел (изпращане на покани за тържества и събития, изпращане на подаръци, изпращане на рекламни материали) и при спазване на всички принципи за обработка на данни, приложими разпоредби и вътрешни правила.

9. Лица, които са бенефициенти на дарения и спонсорства, участници в анкетни проучвания и игри с награди

„Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня обработва данни на физически лица, които полчуават дарения и спонсорства, както и на лица, участващи в организирани от „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня игри с награди, анкетни проучвания или въпросници въз основа на свой легитимен интерес или със съгласието на тези лица, в зависимост от това кои категории лица участват в конкретно проучване, за какво проучване става въпрос, какви лични данни се обработват и други подобни.

10.Снимане на лица по време на събития, организирани от „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня

На събитията, които организира, „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня може да снима физически лица – участници в събитията, както от категорията на служителите и други наети лица, така и на трети страни, които са поканени на тези събития. Ще се счита, че извършената по този начин обработка на лични данни се основава на законния интерес на компанията да осведомява своите служители, други наети лица, бизнес партньори и широката общественост, все докато тази обработка е в съответствие с установената редовна практика в дейността на „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня и докато субектите на данните имат възможност да упражнят правата си съгласно приложимите разпоредби.

Права на лицата, чиито данни се обработват

Физическите лица, чиито данни се обработват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни, могат да упражняват следните права в „Баня Комерц Бекамент“ ДОО Баня:

  • Право на информараност
  • Право на достъп / копие
  • Право на корекция
  • Право на ограничаване на обработката
  • Право на възражение
  • Право на изтриване / „право на забрава“
  • Право на обжалване

За да упражни едно от горните права, физическо лице може да се свърже с нас по всяко време.

Ако обработването на лични данни се основава на съгласие, физическото лице има право да подаде възражение или да оттегли съгласието си по всяко време и това оттегляне ще бъде валидно за в бъдеще. Законността на обработката,която е извършена до момента на оттегляне на съгласието, остава непроменена. Даденото съгласие може да бъде оттеглено на посочения по-долу адрес по всяко време и това оттегляне ще бъде валидно за в бъдеще:

„Banja Komerc Bekament“DOO Banja
Kralja Petra Prvog 132 Banja Arandjelovac
34304 Banja
tel: +381 34 6777 500
Faks: +381 34 6777 505
E-mail: info@bekament.com

Освен това физическото лице, чиито данни се обработват, има право да подаде възражение до надзорния орган за защита на данните относно обработването на неговите лични данни. Данните за контакт с компетентния орган могат да бъдат намерени на страницата ПОВЕРЕНИК.

Контакт

Ако имате въпроси или коментари относно настоящото Съобщение за поверителност, можете да се свържете с нас на info@bekament.com

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.