BK-GletEx S Acryl

Глет маса за израмнување на надворешни ѕидови на акрилнa основa

BK-GletEx S Acryl

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се kg од овој производ

ПРИМЕНА

Готова глет маса со микровлакна за машински или рачно тенкослојно израмнување на надворешни зидови.

ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата на која се нанесува BK-GletEx S Аcrly мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзани делови, масни дамки и сл. Во случај на нанесување на квалитетни минерални површини, како и на добро прифатени дисперзивни бои, претходно e потребно на површината да се нанесе подлогата BK-Ultra Prime за подобро прифаќање на глет масата. Во случај на високо апсорбирачки површини, може да се изврши импрегнација и со BK-Nivelator. Во случај на површини кои се лупат, трошат и/или распрскуваат потребно е да се отстранат сите слабо врзани слоеви, а потоа да се изврши импрегнација на подлогата со BK-Penetrat. Масата обично се нанесува во два слоја, со челична глетарка со вкупна дебелина од 3 mm.

По машинското нанесување се врши рачно зарамнување на површината со глетарка се со цел отстранување на вишокот на материјал. Вториот слој се нанесува после потполно сушење на првиот слој, а потоа по секој слој по покажување на евентуални набори треба да се обработи површината со брусна хартија.

ТЕМПЕРАТУРНИ ПРИМЕНИ

Од +5°С до +30°С да не се работи под директно влијание на сонце, дожд и јак ветер.

ПОТРОШУВАЧКА

Околу 1,5-2 kg/m².

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

До 12 месеци во оригиналната амбалажа. Да се чува на температура од +5°С до +25°С подалеку од присуство на сончева светлина и замрзнување

ПАКУВАЊЕ

8 кг; 25 кг