BK-GletEx S

Глет маса за израмнување на надворешни ѕидови

BK-GletEx S

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се kg од овој производ

ПРИМЕНА

Микроармирана прашкаста смеса, на минерална база, за израмнување на надворешни ѕидови во тенок слој. Се користи со рачно нанесување во слој со максимална дебелина до 5 mm. Подлогата на која се нанесува BK-GletEx S мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзани делови, масни дамки и сл. Во случај на нанесување на квалитетни минерални површини, како и на добро прифатени дисперзивни бои, претходно e потребно на површината да се нанесе подлога BK-Ultra Prime за подобро прифаќање на глет масата. Во случај на високо апсорбирачки површини, може да се изврши импрегнација и со BK-Nivelator. Во случај на површини кои се лупат, трошат и/или распрскуваат потребно е да се отстранат сите слабо врзани слоеви, а потоа да се изврши импрегнација на подлогата со BK-Penetrat.

ПОДГОТВУВАЊЕ НА СМЕСАТА

Прашокот се додава во околу 40% вода (5kg прав во околу 2l вода, 25kg прав во околу 10l вода), сé додека смесата не стане хомогена и без грутки. Смесата да отстои 10 минути и пред нанесување пак да се измеша. Глет масата обично се нанесува во два слоја, рачно со метална глетарица со вкупна дебелина до 5 mm. Вториот слој се нанесува дури откако првиот слој целосно ќе биде исушен, а доколку после нанесувањето на секој слој евентуално постојат набори и нерамнини, истите да се обработат со брусна хартија со грубост помеѓу 80-180, во зависност од техниката и намената. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист на производот.

ПОТРОШУВАЧКА

Околу 1.5-2.5 kg/m², зависно од рапавоста на подлогата.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор подигната на палети.

ПАКУВАЊЕ

5 кг; 25 кг