BK-Concrete Style

Llaç mineral dekorativ me efekt betoni për muret e brendshme

BK-Concrete Style

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

BK-Concrete Style është një llaç dekorativ mineral shtresëhollë i destinuar për mbrojtjen dhe zbukurimin e sipërfaqeve të mureve të brendshme, duke u dhënë efektin vizual të betonit të freskët. Karakterizohet nga ngjitja e mirë me nënshtresën, punueshmëria e jashtëzakonshme dhe fortësia e lartë.

PËRGATITJA DHE ZBATIMI

Sipërfaqja në të cilën aplikohet llaçi duhet të jetë e fortë, e thatë dhe e pastër, pa materiale të lidhura dobët, njolla të yndyrshme etj. Para se të aplikoni llaçin dekorativ, lyeni nënshtresën me BK-Grund Universal. Në rast të nënshtresave shumë absorbuese, rekomandohet trajtimi i tyre me BK-Nivelator, ndërsa në rast të nënshtresave të dobëta dhe të rrënuara, sipërfaqja duhet trajtuar me BK-Penetrat para aplikimit të llaçit. Koha e tharjes së nënshtresës para aplikimit të llaçit është prej së paku 12 orësh. Materiali përgatitet duke shtuar 20 kg pluhur në 6-6,6 l ujë, duke e përzierë vazhdimisht deri në homogjenizimin e tij të plotë. Masa lihet që të qëndrojë për afërsisht 10 minuta dhe pastaj përzihet përsëri për të siguruar një dendësi të përshtatshme. Llaçi aplikohet në dy shtresa, duke përdorur një mistri prej çeliku të pandryshkshëm. Shtresa e parë aplikohet në mënyrë të barabartë, për të krijuar një sipërfaqe sa më të sheshtë. Shtresa e dytë aplikohet pas tharjes së shtresës së parë. Trashësia totale e shtresave duhet të jetë afërsisht 1,5-2,0 mm. Tekstura e dëshiruar krijohet menjëherë pas aplikimit të shtresës së dytë të llaçit, duke përdorur një mistri çeliku me buzë të rrumbullakosura ose me anë të një krehri për BK-Travertino. Trajtimi përfundimtar kryhet 15-20 minuta pas aplikimit të shtresës së dytë, dmth. sapo materiali të fillojë të thahet. Pas kësaj, llaçi BK- Concrete Style lyhet me një shtresë transparente të BK-Velatura. Para se të aplikohet BK-Velatura, sipërfaqja e llaçit do të lyhet me BK-Penetrat të holluar me ujë në një raport prej 1:3 ose me BK-Ultra Prime, në mënyrë që të zvogëlohet thithja dhe të shmanget mundësia e krijimit të njollave, dmth. për të lejuar një aplikim më të barabartë të shtresës BK-Velatura. Nëse nuk dëshironi të ndryshoni ngjyrën e suvasë, BK-Betoni Style mund të mbrohet me BK-Aquaphobe. Për udhëzime të hollësishme, shihni Fletën e të Dhënave Teknike të Produktit.

TEMPERATURA E APLIKIMIT

Temperatura e ajrit dhe nënshtresës gjatë instalimit duhet të jetë midis +5ºC dhe +30ºC. Pas 6 orëve të tharjes në kushte normale (T=+23-25ºC, lagështia relative e ajrit 50-60%), llaçi është i thatë në prekje, dhe pas 24 h mund të lyhet me bojë.

KONSUMI

Afërsisht 2,0-2,5 kg/m2 në varësi të teknikës dhe trashësisë së shtresës.

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMIT

18 muaj në paketimin origjinal të mbyllur. Të magazinohet në temperatura midis +5°C dhe +25°C, në një mjedis të thatë dhe të ajrosur.