BK-GletEx S Acryl

Masë për patinimim e mureve të jashtëm në bazë akrili

BK-GletEx S Acryl

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

APLIKIMI

Glet përgatitur me mikrofije për patinimin e mureve të jashtme.

PËRGATITJA DHE ZBATIMI

Nënshtresa në të cilën aplikohet BK-GletEx S Acryl duhet të jetë e ngurtë, e pastër dhe e thatë, pa pjesë të lidhura dobët ose njolla yndyre. Në qoftë se aplikohet në sipërfaqe minerale cilësore ose mbi bojëra dispersioni që mbahen mirë, nënshtresa duhet të trajtohet paraprakisht me BK-Ultra Prime, me qëllim për të siguruar qëndrueshmërinë e masës rrafshuese. Në rast të sipërfaqeve shumë absorbuese, ato mund të impregnohen me BK-Nivelator. Në rast të sipërfaqeve që shqiten, gërryhen dhe/ose pluhurohen, duhet të mënjanohen pjesët e lidhura dobët para se të kryhet impregnimi me BK-Penetrat. Masa BK-GletEx S Acryl është e pregaditur për aplikim. Para përdorimit preferohet që masa të përzihet dhe sipas nevojës të shtohet max 1-2 % ujë për setimin e kondenzimit punues, në të shumtën e rasteve gjatë aplikimit me makinë. Zakonisht, masa të qitet në dy shtresa, mekanike ose manuale me lëmuese prej çeliku në trashësi total rreth 3 mm. Pas qitjes mekanike të bëhet patinimin i sipërfaqes me dorë me lëmuese, për qëllimin e heqjes tepërt materiale. Shtresa e dytë vendoset pas tharjes së plotë të shtresës së parë, dhe pas çdo shtrese rrudhosjet e mundshme duhen eliminuar me letër zmerile të trashësisë 80-180 në varësi të teknikës dhe qëllimit. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA GJATË PUNIMIT

+5°С për +30°С. Nuk duhet të punohet nën ndikimin direkt të diellit,shiut dhe erës.

HARXHIMI

Rreth 1,5-2 kg/m².

MAGAZINIMI DHE KOHËZGJATJA

Për 12 muaj në ambalazhin orrigjinal.

TEMPERATURA NË RUAJTJE

+5°C për +25°C, mbrojtur nga e ngrirjes dhe drita e diellit.

PAKETIMIN

8 kg; 25 kg