BK-MICROFAS SILICAT

Dispersioni silikat me mikrofibra për muret e jashtme

BK-MICROFAS SILICAT

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

APLIKIMI

Dispersion silikati me mikrofije për mbrojtjen dhe dekorimin e të jashtëm dhe të brendshëm të sipërfaqeve murë. Mund të përdoret edhe për meremetim të fasadave të vjetra dhe të monumenteve të kulturës, sepse vetia avull-lëshuese është madhe. Është fabrikuar në bazë të lidhësve dhe aditivëve silikatë me cilësi të lartë, ka fuqi mbuluese të shkëlqyeshme dhe është rezistente ndaj rrezatimit UV dhe ndikimeve atmosferike. Ky produkt i lidh mire dhe i mbulon vendet e çara të pjerrta (max. 0,5 mm), dhe në këtë mënyrë pengon paraqitjen e pëlcitjeve të mëvonshme dhe të nuancave të dukshme në shtresat finale.

PËRGATITJA DHE ZBATIMI

Baza, e cila është aplikuar dispresioni, duhet të jetë fortë, e tharë, e pastër, dhe trajtohet me BK-Grund Silicat. BK-MicroFas Silicon zakonisht vendoset me rul me fije të gjata, në dy shtresa me procedure të kryqëzuar. Përgatitja e ngjyrës kryhet duke shtuar rreth 5-10% ujë (0,25-0,5 l ujë për një paketim prej 5kg, 0,4-0,8 l ujë për një paketim prej 8kg, 1,25-2,5 l ujë për një paketim prej 25kg), duke e përzier mirë deri te homogjenizimi i plotë. Shtresa e dytë vendoset pas tharjes së plotë të shtresës së parë, e cila me rastin e kushteve normale (T=+23-25 ºC, lagështia relative e ajrit =50-60 %) kërkon 4-6 h. Duhet të punohet në mënyrë të barabartë dhe pa ndërprerje në sipërfaqe të vazhdueshme me “rul të plotë” me qëllim që t’i largohemi grumbullimit të mbushjes në një vend. Lagështia e madhe dhe temperaturat e ulëta (p.sh. vjeshta e vonshme) mund të zgjasin kohën e lidhjes dhe të ndikojnë në barazimin e nuancës. Me rastin e vendosjes, është e domosdoshme përdorimi i perdeve mbrojtëse. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA E VENDOSJES

Prej +15°C deri +30°C, lagështia relative jo më e madhe se 70 %. Nuk duhet të punohet drejtpërdrejtë në diell, në shi e as gjatë erës së fortë.

HARXHIMI

Rreth 0,4-0,45 kg/m2 në varësi të pronave dhe sertësi de baza.

MAGAZINIMI DHE KOHËZGJATJA

Për 12 muaj në ambalazhin orrigjinal. Temperatura në ruajtje: +5°C për +25°C, mbrojtur nga ngrica dhe drita e diellit.

TEMPERATURA NË RUAJTJE

+5°C për +25°C, mbrojtur nga ngrica dhe drita e diellit.

PAKETIMIN

5 kg; 8 kg; 25 kg