BK-Podloga 1:3

Baza për muret e brendshme

BK-Podloga 1:3

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Emulzioni i koncentruar i dedikuar për përmirësimin e ngjitjes, barazimit dhe përforcimin e bazave minerale dhe të tjera, para se të vendosen ngjyrat e brendshme, si dhe për lyerjen e bazave me absorbim të madh.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Nëse përdoret si fillestar para vendosjes së ngjyrave të brendshme disperzive dhe përgatitjes së sipërfaqeve për lëmim, raporti është BK-Baza 1:3:ujë=1:3, gjersa para vendosjes së qeramikës në bazat e vjetra. Baza më së shpeshti vendoset me rul me qime të gjata ose me spërkatje në një shtresë (me rastin e bazave shumë të thata dhe absorbuese, grundi mund të kryhet dy herë në distancë prej 2-3 orëve). Koha e tharjes para vendosjes së ngjyrës duhet të jetë minimalisht 12 orë. Për udhëzime më të detajuara, shikoni listën teknike të produktit.

HARXHIMI

Rreth 50-100 ml/m², varësisht nga absorbimi dhe përdorimi.

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMI

12 muaj në ambalazh origjinal të paketuar. Të magazinohet në temperaturë prej +5°C deri +25°C, i mbrojtur nga drita e diellit dhe nga ngrirja.

PAKETIMI

1 l