BK-Silicon NEUTRAL Profi

Masë neutrale silikoni për mbyllje

BK-Silicon NEUTRAL Profi

PËRDORIMI

Masë silikoni shumëfunksionale, neutrale forcohet në prezencë të lagështisë dhe formon gomë të qëndrueshme elastike. Për shtupimin përherë elastike të vendbashkimeve të qelqta, ndërtimore dhe sanitare me një zhvendosje maksimale të vendbashkimit prej 25%.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Aplikohet në sipërfaqe të pastra, të thata, pa pluhur dhe pa yndyrë. Lidhje e mirë është ai që mund të përballojë lëvizjen e elementeve të skajshme fqinje. Thellësia e lidhjes duhet gjithmonë të jetë në raport të saktë me gjerësinë e lidhjes. Rregull i përgjithshëm është se raporti i thellësisë së lidhjes ndaj gjerësisë duhet të jetë 1:1 me gjerësinë e lidhjes deri 10 mm, me më së paku 5 mm. Për lidhjet më të gjera se 10 mm, raporti është 1:2 me gjerësi maksimale deri 15 mm. Nuk ngjyroset. Rekomandohet mbulimi i skajeve të lidhjes me shirit ngjitës me qëllim që të ndalohet dëmtimi me silikon sipërfaqja e cila duhet të ngjyroset. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +40°C.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

12 muaj, të mbajtur në një enë të mbyllur në një vend të freskët, e thatë në një temperaturë prej +5°C deri +25°C.

PAKETIMI

300ml.