BK-StirolFix Base

Ngjitës për ngjitje pllakash EPS.

BK-StirolFix Base

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Ngjitës me bazë çementoje që ka për qëllim vetëm ngjitjen e pllakave EPS, në sipërfaqe të ndryshme minerale. Produkti nuk mund të përdoret për ngjyerjen e rrjetës së armaturës dhe as për nivelimin e plotë të sipërfaqes së fasadës. Produkti përdoret si komponent për ngjitjen e pllakave EPS në kuadër të sistemit termoizolues Bekatherm Standard.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset ngjitësi duhet të jetë e fortë, e pastër, pa leskërim, mbetje vaji ose boje. Betonat e lëmuar absorbues me mbetjet e papastërive nga kallëpi, është e domosdoshme që të pastrohen nën presionin e ujit të nxehtë e pastaj të bëhet grundi me BK-Beton Kontakt-in një ditë para ngjitjes së pllakave EPS. Nuk është e nevojshme të aplikohet një shtresë bazë në muret e reja prej tullash. Në qoftë se do të ngjitni pllaka në mure prej gaz-betoni, ju rekomandojmë të trajtoni sipërfaqen me BK-Nivelator sipas udhëzimeve të përdorimit.Përgatitja realizohet duke bashkuar pluhurin me rreth 26-28% ujë ( 6,5-7 l ujë për 25 kg duke) deri në homogjenizim të plotë. Masa duhet lënë të qëndrojë rreth 10 minuta, dhe pastaj të përzihet përsëri që të krijohet një ngjitës me trashësi të përshtatshme, pa kokrriza. Ngjitësi i përgatitur aplikohet përgjatë gjithë perimetrit të pllakës EPS, si edhe në tri pika në mesin e plakës, me një diametër prej 10 cm. Shiritat e aplikuar në perimetrin e pllakës duhet të ketë një gjerësi prej 5 cm dhe një trashësi prej 1,5-2,0 cm. Mbulimi i pllakës EPS me ngjitës duhet të jetë prej së paku 40%. Pas tharjes minimum 2 ditore pllaket duhet të fiksohen dhe kjo është e domosdoshme në sistemin me ngjitësin BK-StirolFix Base. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TË DHËNAT TEKNIKE

Kushtet atmosferike optimale: temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit +5°C deri +30°C. Mundësia e tipllimit pas dy ditësh, në qoftë se thahet në kushte optimale (temperatura prej 23°C dhe lagështia relative prej 50-60%).

SHPENZIMI MESATAR I MATERIALIT

rreth 5-6 kg/m² në varësi të kualitetit të nënshtresës etj.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.

PAKETIMIN

25 kg.